תנאי שימוש

Connectoo

 1. השימוש באפליקציה

השימוש באפליקציית Connectoo, לרבות התכנים והשירותים המוצעים בה (“האפליקציה“) ובאתר החברה הנמצא בכתובת http://connectoo.co.il וכל חלק מאלה (“השירות“), כפוף לתנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות המפורטת בסעיף ‏8 להלן (“תנאי השימוש” ו/או “הסכם זה“). תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך, הורה או אפוטרופוס לילד בגן ו/או קרוב משפחה שאושר על-ידי ההורה  (“ההורה“) ו/או גננת או סייעת או כל בעל תפקיד רלוונטי אחר בגן המבצע שימוש בשירות (“הגננת“, ההורה והגננת יוגדרו יחד כ”אתה“) לבין אפדייט-מי בע”מ, ח.פ 515388742 (“החברה” ו/או “אנחנו“). על-ידי הורדת האפליקציה ו/או כניסה, רישום, שימוש בשירות ו/או כל פעולה אחרת במסגרת השירות הנך מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש ואתה מסכים להוראות הכלולות בהם לרבות ומבלי לגרוע לשימוש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות שבסעיף ‏8 להלן. במידה ואינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש עליך לחדול באופן מיידי מביצוע כל שימוש בשירות.

תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של שינויים מהותיים החברה תודיע לך על כך בדואר אלקטרוני ו/או על-ידי פרסום הודעה אשר תופיע מייד עם כניסתך לשירות זמן סביר לפני שהשינויים ייכנסו לתוקף. שינויים במדיניות הפרטיות יחשבו כשינויים מהותיים לצורך מדיניות זו. הנך מתבקש לעיין מעת לעת בנוסח העדכני של תנאי השימוש בכתובת http://connectoo.co.il. על-ידי השארת האפליקציה על מכשירך ו/או המשך שימוש בשירות לאחר שינוי כאמור, הנך מסכים ומתחייב להיות כפוף להוראות השינוי ולקבל על עצמך את תנאי השימוש שיחולו באותה עת.

מטעמי נוחות, תנאי השימוש מנוסחים לעיתים בלשון זכר או בלשון נקבה אך פונים לגברים ונשים כאחד.

 1. רישיון

בכפוף לתנאי השימוש, החברה תעניק לך רישיון מוגבל בזמן, ניתן לביטול (בשיקול דעתה הבלעדי של החברה), לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירות.

 1. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בשירות, לרבות אך לא רק בתוכנות, קוד מחשב, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט (כולל כתבות ומאמרים), קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות, סאונד ומוזיקה וכל תוכן קנייני אחר הם קניינה של החברה ו/או של מרשיה, להם כל הזכויות בחומרים אלה, כולל כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים עמם. משמעות המונח “זכויות קניין רוחני” הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום כולל זכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים, מוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ה) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד.

אין באמור לעיל כדי להוות מצג לגבי בעלות החברה בתכנים של צדדים שלישיים (אנא ראה סעיף 7 להלן), אלא רק אזהרה לידיעתך כי התכנים מוגנים. רכיבי תוכנה של צד ג’, לרבות קוד פתוח, יהיו כפופים לרישיונות מטעם אותו צד ג’.

הנך מסכים ומודע לכך כי לחברה הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של השירות או כל חלק ממנו.

אין בתנאי שימוש אלה ו/או בדבר כלשהו הרשום בשירות כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו בשירות פרט לרישיון המוגבל שבסעיף 2 לעיל.

 1. הרשמה ואימות

בכדי לבצע שימוש בשירות עליך ליצור חשבון משתמש על-ידי השלמת תהליך הרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקש לספק לחברה מספר פרטים מזהים הדרושים לפתיחת החשבון. במידה ואינך מעוניין למסור פרטים אלה, לא תוכל לבצע שימוש בשירות. מכיוון שהשירות יכיל מידע לגבי ילדיך, לצורך קבלת הסכמה הורית תתבקש למסור מספר טלפון ולאמת את הרשמתך ואת פרטיך בקישור שיישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שתספק לחברה. לכן, עליך לבצע שימוש בכתובת דואר אלקטרוני פעילה בה הנך מבצע שימוש. ללא השלמת תהליך האימות לא תוכל לבצע שימוש בשירות. לאור חשיבות האימות, הנך מסכים לספק לחברה מידע מדויק, עדכני ומלא במהלך ההרשמה וכן לעדכן מידע זה מעת לעת ולפי הצורך על-מנת שיישאר מדויק, עדכני ומלא. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על-פי כל דין ו/או ההסכם, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, להגביל ו/או לחסום את גישתך לאתר ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו במקרה בו לא תספק ו/או תדאג לעדכן את פרטיך כך שיהיו מדויקים, עדכניים ומלאים.

להורה תהיה אפשרות להזמין קרובי משפחה להירשם לשירות, לקשר את חשבונם לגן אותו פוקדים ילדי ההורה המזמין באמצעות לחיצה על קישור או הקשת קוד שיקבלו מההורה המזמין ולקבל דיווחים לגבי ילדי ההורה המזמין (“הרשאה“). קרובי משפחה כאמור לא יוכלו לצפות בתכנים אודות ילדים אחרים מלבד הילד של ההורה שנתן לכם הרשאה. מתן הרשאה מהווה הסכמה מטעם ההורה, כלפי החברה והגננת, לכך שהמורשה ייהנה מהשירותים ומהמידע לגבי ילדי ההורה המזמין, באופן בו נהנה ההורה, לרבות קבלת דיווחים ותמונות. הרשאה תיעשה באחריותו הבלעדית של ההורה וההורה, לבדו, יישא בסיכון שבהזמנה. על ההורה לוודא שהוא שולח את הלינק/קוד לאדם הנכון באמצעי בעל רמת אבטחה מספקת כך שלא יגיע לאדם אחר. לחברה אין כל אפשרות לאמת את זהות המוזמן. בכל עת ההורה יהיה ראשי לפנות אל החברה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: info@connectoo.co.il בבקשה לבטל ההרשאה שנתן ותוך זמן סביר מקבלת הבקשה, החברה תחסום את גישתו של המורשה לחשבון הגן של ילדי המזמין, אך לא תהיה לחברה שליטה במידע שכבר נשלח למורשה טרם הביטול.

 1. סיסמה

בעת ההרשמה תידרש להזין כתובת דואר אלקטרוני פעילה וייתכן ותתבקש לבחור סיסמה. אתה האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות סיסמתך. אתה מתחייב לא לחשוף את סיסמתך בפני כל גורם שלישי וכן ידוע לך ואתה מסכים כי תישא באחריות המלאה ובאופן בלעדי על כל פעולה ו/או שימוש בחשבונך, בין אם נעשו באישורך ובין אם לאו. עליך להודיע לחברה ללא דיחוי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך.

 1. הגבלות ומצגים

אתה מצהיר ומתחייב כי יש לך את מלוא הזכויות להתקשר בתנאי השימוש, להעלות מידע ולהשתמש בשירות וכי הנך האפוטרופוס החוקי ו/או ההורה ו/או הגננת. הנך מתחייב לבצע אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי בשירות וזאת בכפוף לתנאי השימוש. הנך מתחייב ש: (א) לא להתחזות לאחר, ההורים מתחייבים ומצהירים שלא יעלו לשירות מידע שאינו עליהם ועל קרובי משפחתם שנתנו הסכמתם לכך או על ילד שהנם האפוטרופוס החוקי שלו; (ב) לא לכלול בתוכן שלך מידע פרטי על אדם אחר (כולל תמונה) ו/או תוכן כלשהו שיש בו זכויות קניין רוחני של גורם שלישי מבלי להשיג מראש את אישורו, רישיונו והסכמתו של אותו גורם שלישי לעשות שימוש בתוכן ו/או במידע הפרטי במסגרת ההסכם ובמסגרת השירות וכן את אישורו, רישיונו והסכמתו לכל שימוש על-ידי החברה במסגרת ו/או בקשר עם ההסכם; (ג) לא להטריד, להעליב ו/או לאיים על משתמשים אחרים ו/או לשלוח אליהם , הודעת ספאם, פרסומות או תכתובות מטרידות; (ד) לא למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג’ כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ה) לא להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו; (ו) לא להפנות לשירות על-ידי שימוש בלינקים עמוקים  (Deep Linking)או מסגור (Framing); (ז) לא לעשות שימוש בשירות ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהשירות מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את החברה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ח) לא לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות בשירות כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; (ט) לא לבקר בשירות ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש בשירות תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (י) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; (כ) לא לעשות כל שימוש בשירות באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האפליקציה ו/או כל חלק ממנו ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג’ את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהשירות ו/או קוד המקור; (ל) לא להכביד על השירות ו/או השרת של השירות ו/או גישה של כל משתמש לשירות; (מ) הנך לפחות בן 18. השימוש בשירות כרוך בחיבור פעיל לרשת האינטרנט. אתה האחראי הבלעדי להסדיר ולשלם עבור חיבור כאמור וכן עבור כל שירות, ציוד או מכשיר שיידרשו לך לצורך גישה ושימוש בשירות.

 1. תכנים בשירות
  • תכני משתמשים

ייתכן כי כחלק מהשימוש בשירות תוכל לפרסם בשירות או לשלוח למשתמשים אחרים תגובות ותכנים מטעמך, כולל הודעות ותכנים שיישלחו בין הורים ו/או מהורים לגננת ומהגננת להורים (“התוכן שלך“). אתה האחראי הבלעדי לתוכן שלך ולשימושך בתוכן שמשתמשים אחרים העלו לשירות וכן לקבלת כל ההסכמות הדרושות לצורך כך. לחברה אין אפשרות לשלוט בשימוש שיעשה משתמש בתוכן שהועבר לו על-ידי משתמש אחר באמצעות השירות. עליך לוודא שהתוכן שלך עומד בתנאי שימוש אלה ובהוראות כל דין. החברה אינה מתחייבת לבדוק ולסנן ולא תישא באחריות כלשהי לתוכן שלך. החברה מספקת את השירות כפלטפורמה בלבד ואינה מתווכת בין ההורים והגננת. החברה עשויה, בשיקול דעתה הבלעדי לסנן, לחסום, לערוך או להסיר את התוכן שלך ו/או לשנות את אופן הצגתו בשירות.

אתה מעניק בזאת לחברה רישיון בינלאומי, בלתי הדיר, בלתי מוגבל בזמן ושאינו בלעדי, הניתן להעברה ולמתן רישיונות משנה, לעשות שימוש, להעתיק, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, לשדר ולערוך את התוכן שלך, וזאת לצורך תפעול השירות, קיום תנאי שימוש אלה וקידום ופרסום החברה ועסקיה ו/או השירות וכל זאת ללא חובת תשלום תמלוגים ו/או כל תשלום אחר, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת בסעיף 8 מטה.

הנך מאשר ומסכים בזאת לאיסוף ושימוש במידע המפורט בסעיף 8.2.2 להלן על-ידי הגננת. כמו כן, אתה מצהיר ומתחייב כי החברה אינה ולא תהיה אחראית לתוכן שלך וכי: (א) ההורה מצהיר ומתחייב כי הינו האפוטרופוס החוקי של הילד נשוא שימושו בשירות וכי קיבל מההורים האחרים את הסכמתם לכל שימוש שיעשה בתוכן הקשור לילדיהם; (ב) הגננת מתחייבת ומצהירה כי קיבלה את הסכמת ההורים לכל התוכן הקשור לילדיהם שתיצור, תאסוף, תשלח, תפרסם ו/או תעשה בו כל שימוש בקשר עם השירות וכן את הסכמתם לשימוש האמור וכי היא תישא באופן בלעדי באחריות בקשר לכך; (ג) אין החברה וגם לא תהא בעתיד חייבת בתשלום כלשהו (כולל תמלוגים) לכל גורם בגין שימוש בתוכן שלך ו/או בגין הצגתו בשירות; (ד) התוכן שלך ו/או כל חלק ממנו והשימוש בו במסגרת השירות: (1) לא יפר כל דין, לרבות זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו ו/או את זכותו לפרטיות ולא יכלול ו/או יקדם פעולות בלתי חוקיות; (2) לא יכלול ו/או יקדם גזענות ו/או דברי הסתה ו/או אפליה על רקע דת, גזע, מין, גיל או מצב בריאותי; (3) לא יכלול תוכן פורנוגראפי; (4) לא יכלול דיבה ו/או לשון הרע; (5) הינו מדויק, עדכני ומלא.

 • תוכן ושירותים של גורמים שלישיים

חלק מהתוכן והחומרים הזמינים בשירות, כולל תכני משתמשים, עשוי להיות מסופק מטעם צדדים שלישיים. כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, המידע והתוכן המוצגים בשירות מטעם ו/או שמקורם בצדדים שלישיים כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים וקטעי וידאו, שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם ואינם בהכרח מייצגים את עמדות החברה. החברה אינה מקדמת ו/או מפרסמת ו/או ממליצה עליהם בדרך כלשהי; ואינה עורכת ו/או מבקרת ו/או מסננת ו/או בודקת אותם אלא רק משמשת כפלטפורמה להצגתם וריכוזם במקום אחד.

ככל שהשירות מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים החברה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. לינקים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין החברה אחראית ללינקים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את השירות על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם החברה, דע כי הנך עושה זאת על אחריותך בלבד. כחלק  משירותי צד ג’ העומדים לרשותך דרך האפליקציה תוכל לשלם תשלומים שונים לגננת ו/או לוועד הגן (בכפוף לתנאי שירות הסליקה המסופק על-ידי צד ג’). החברה אינה צד לעסקאות ושירותים אלה ו לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן או פגיעה בפרטיות שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, תשלומים, עסקאות, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים ו/או אפליקציות אחרות. החברה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג’.  אנו ממליצים כי כאשר אתה מופנה לקישורים (Links), אתרים, אפליקציות ולתכנים של צד ג’, תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, אפליקציות ותכנים כאמור ותוודא כי השירות מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט. ייתכן ותהיה לך אפשרות לבחור תמונות שכלולות בתוכן שלך ולהעבירן לצד שלישי לצורך קבלת שירותים, למשל אתרים ואפליקציות להפקת אלבומי תמונות. שירותים אלה יינתנו על ידי גורמי צד שלישי כמפורט לעיל. בשום פנים ואופן החברה לא תהיה אחראית לשירותים אלה וכל שימוש בהם ו/או העברת מידע אליהם תהיה באחריותך הבלעדית וכפופה לסעיף זה. שירותי צד שלישי אלה עשויים להינתן בתשלום ואתה האחראי הבלעדי לשאת בתשלומים אלה.

 

הסרת אחריות החברה ללינקים כאמור מותנית בכך שהלינקים לא יוצגו על-ידי החברה על דרך מסגור (framing) או לינקים עמוקים (deep-linking) או שיטות דומות כך שלא ניתן לראות כי המשתמש יצא מהשירות.

 • הודעה והסרה

במידה ומוצג בשירות תוכן ו/או יצירות שבבעלותך באופן שלדעתך מפר זכויות יוצרים שלך ו/או פוגע בפרטיותך ו/או הינו פוגעני ו/או מהווה דיבה, הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה בבקשה להסירו בכתובת info@connectoo.co.il תוך הפנייה מדויקת (כולל URL) לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן אכן יימצא כמפר הוא יוסר על ידינו ותשלח אליך הודעה בעניין. במידה והתוכן פורסם על-ידי גננת, הנך מתבקש לפנות קודם לגננת בבקשה להסיר את התוכן ורק במידה והתוכן לא הוסר בתוך פרק זמן סביר, לפנות לחברה.

 1. מדיניות פרטיות
  • הסכמה

השירות כולל אפשרות מתן גישה ושימוש במידע אודות ההורים, ילדיהם, הגן אותו הם פוקדים, הגננת וכל מידע שתעלה לשירות. להלן דוגמאות למידע שעשוי להיאסף ולדרכי השימוש בו. אתה נותן בזאת את הסכמתך לחברה ולגננת לאיסוף ושימוש במידע הפרטי שלך ושל ילדיך כמפורט במדיניות. בכל עת תהיה רשאי לבחור לחזור בך מהסכמה זו על-ידי סגירת חשבונך בשירות, כמוכן ברשותך זכות עיון ומחיקה של מידע כמפורט בסעיף 8.6 להלן.

 • איסוף מידע
  • פרטי הרשמה

בעת ההרשמה לשירות וקישור המשתמש לגן הילדים תתבקש לספק לנו פרטים אישיים, כגון (אך לא רק): שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת, תמונת פרופיל (עבורך ועבור ילדיך), מספר ת.ז. שלך, שם ותאריך לידה של ילדיך.  פרטי כרטיסי תשלום ואשראי אינם נאספים על-ידי החברה, אלא מוזנים ישירות בשירות סליקה מאובטח של צד ג’.

 • תכני משתמש

אנו עשויים לאסוף כל מידע שההורים ו/או הגננת יעלו ו/או ישלחו באמצעות השירות, לרבות תמונות ילדים, מידע לגבי ילדים לרבות מצב רוח והתנהגות בגן, הרגלי אכילה, מצב בריאותי, נוכחות וחוסרי ציוד (טיטולים למשל).

 • מידע מגורמים שלישיים

אנו עשויים לקבל עליך מידע ממקורות צד שלישי ולצרף אותו לפרטי הרישום שלך. מידע זה עשוי לכלול: פרטים עדכניים של כתובת ומען מגורמי צד שלישי ופרטים מרשתות חברתיות ככל שהתחברת לשירות דרכן ובהתאם להרשאות שנתת להן.

 • מידע טכני ותעבורת תקשורת

אנחנו משתמשים בקובצי יומן רישום שאוספים מידע כגון כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), מידע על דפדפנים, מכשירים ניידים, קוקיס, ספקי שירות אינטרנט (ISP), דפוסי שימוש בשירות ומאפייניו השונים, דפים מפנים/דפי יציאה, סוגי פלטפורמות, חותמות תאריך/שעה ומספר ומיקום בדף של לחיצות. כמו כן, השירות עשוי לבצע שימוש במידע מיקום ו/או WiFi או התקני תקשורת אחרים מהמכשירים הניידים לצורך עדכון כי הילד הגיע לגן או יצא ממנו. אנו משתמשים גם בכלי שירות למעקב המשתמש בקובצי יומן רישום כדי לנתח תנועות משתמשים ולשמור כתובות IP לצרכים סטטיסטיים אגרגטיביים. אנו עושים שימוש בטכנולוגיית זיהוי פנים בכדי להקל על תיוג תמונות.

 • קוקיס (Cookies) וווב ביקונס (Web Beacons)

קוקיס הן פיסות מידע קטנות המאוחסנות במכשירך וקשורות למידע עליך. אנו משתמשים בקוקיס של תעבורת תקשורת אשר הפעלתם מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, והן בקוקיס קבועים המאוחסנים במכשיר שלך. הקוקיס הקבועים לא יימחקו בעת סגירת הדפדפן, קוקיס אלו שומרים פרטי תעבורת רשת ושימוש בשירות על-ידי המשתמש. אנו גם מאפשרים לצדדים שלישיים לעשות שימוש בקוקיס דרך השירות למטרות ניתוח השימוש בשירות, איסוף המידע המפורט במדיניות זו וקישור עם שירותים חיצוניים (למשל לחיצה על “לייק” של פייסבוק) ובכלל זה בגוגל אנליטיקס המאפשרים לנו לקבל מידע על מידע טכני ותעבורת תקשורת לרבות המידע המפורט בסעיף 8.2.4 לעיל. גוגל אנליטיקס מאפשר לנו לזקק ולפלח את המידע. בדרך כלל הדפדפן או המכשיר קולטים קוקיס באופן אוטומטי, אך בחלק מהמכשירים והדפדפנים קיימת האפשרות לחסום שימוש בקוקיס. אם אתה מעדיף זאת והדפדפן או המכשיר שלך תומכים באפשרות זו תוכל לערוך את אפשרויות הדפדפן או המכשיר כדי לחסום קוקיס בעתיד. אנחנו משתמשים בקוקיס מכמה סיבות. לדוגמה, קוקיס מאפשרים לנו לזהות משתמשים בעת ההתחברות לשירות ולעקוב אחר השימוש אשר עושים המשתמשים שלנו בשירות וכך ללמוד איך לשפר את חוויית השימוש בשירות וכן קוקיס מאפשרים לנו לתפעל את השירות. אם תבחר לדחות קוקיס ייתכן שעדיין תוכל להשתמש בשירות; עם זאת, הגישה שלך לאזורים מסוימים ושירותים מסוימים בשירות עשויה להיות מוגבלת.

אנו עשויים גם לעשות שימוש בשירות ובמיילים שלנו בווב ביקונס בכדי לאסוף את המידע המפורט במדיניות זו. ווב ביקונס, או “gifs”, הם תמונות אלקטרוניות שמאפשרות לנו לשלוח קוקיס, לנטר את השימוש שלך בשירות או לקבל אינדיקציה לכך שבוצעה פעולה בתכתובת דואר אלקטרוני מטעמנו.

 • שימוש במידע
  • מטרות שימוש

השימושים שבאפשרותינו לבצע במידע עשויים לכלול גם את המטרות הבאות: (1) זיהוי אישי, (2) תפעול ותמיכה בשירות, (3) יצירת קשר לצורך מתן שירות לקוחות ככל שיהיה בכך צורך, (4) ניתוח נתונים וסטטיסטיקות; (5) שירותי דיוור ישיר כמפורט בסעיף ‏8.3.2 להלן; (6) התאמה אישית של תוכן השירות; (7) ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.

 • דיוור ורשימת תפוצה

בהרשמתך לשירות אתה מסכים כי החברה עשויה ליצור עמך קשר בנוגע לשירות וכן לשלוח לך התראות בדחיפה. אנו עשויים לשמור תכתובות ו/או שיחות שנערכו בינינו לבינך לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור השירות. בעת ההרשמה לשירות תהיה לך אפשרות להירשם לרשימת התפוצה ומאגר הדיוור הישיר שלנו, כך שמדי פעם תקבל מאיתנו ו/או מצד שלישי עדכונים ופרסומים בנוגע למבצעים, שירותים ומוצרים חדשים וידיעות אחרות שעשויות לעניין אותך וכן הזמנות להשתתף בסקרים. בכל עת תוכל לצאת מרשימת התפוצה והדיוור הישיר על ידי משלוח דוא”ל לכתובת
info@connectoo.co.il. לאחר הגשת בקשת הסרה החברה תחדל מלשלוח אליך דברי פרסומת וגם לא תעביר את שמך למפרסמים לצורך דיוור ישיר, אך החברה לא תהיה אחראית לבקש ממפרסמי צד שלישי להסירך מרשימות הדיוור שלהם ולצורך כך יהיה עליך לפנות למפרסמים ישירות.    

החברה מתחייבת שהתקשרותה עם צדדים שלישיים לגבי מידע פרטי שלך תהיה בהתאם לתנאי הפרטיות שבמדיניות זו וכי הצדדים השלישיים יתחייבו לעמוד בהוראות כל דין רלבנטי לגבי מידע אישי, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התקנות אשר הותקנו ויותקנו מכוחו והנחיות רשם מאגרי המידע. בכל מקרה לא נמסור לגורמים אלה מידע מזהה על ילדיך.

 • שיתוף מידע
  • מתן שירות והעדפות משתמש

משאבי מידע משותפים ישותפו באופן אוטומטי בין כל ההורים הרשומים לגן בשירות (לדוגמא, דף קשר וירטואלי עם פרטי קשר של כל ההורים לצד תמונה ושם הילד).

 • שמירה על החוק והסדר הציבורי

אף על-פי שאנו עושים מאמץ לשמור על פרטיותך, ייתכן שנידרש על-פי חוק לחשוף מידע שסיפקת בעת שימושך בשירות, ייתכן גם שנחשוף מידע על אנשים המאיימים ו/או עשויים לפגוע בנו ובשירותינו (כגון הונאה מצד משתמשים, שליחת איומים, הפצת ספאם וכו’) או אנשים שפעולותיהם עלולות לגרום נזק לאחרים או לפגוע בהם.

 • קבלני משנה וספקי שירות

אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך (פרט למידע מזהה לגבי ילדים) עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו”ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות ותפעול האפליקציה, שיפורם ופיתוח שירותים נוספים. כמוכן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.  חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שאנחנו מספקים שלא עבורנו או לצורך תפעול השירות. בנוסף, אנחנו עשויים להעסיק גורמי צד שלישי מהימנים כדי לסייע בהפצת סקרים, פרסום ו/או תכנים. לאחר השלמת פרויקטים אלה, אנו דורשים כי כל המידע יוחזר אלינו. לבסוף, אנחנו משתפים מדי פעם מידע לגבי השימוש בשירות עם ספקי השירות שלנו לצורך ניתוח דפוסי שימוש וסטטיסטיקות.

 • שירותי דיוור ישיר

אנו עשויים לשתף את פרטי ההתקשרות שלך עם מפרסמים ונותני שירותים לצורך שירותי דיוור ישיר כמפורט בסעיף 8.3.2 לעיל. בכל מקרה לא נמסור לגורמים אלה מידע מזהה על ילדיך. החברה אינה ולא תהיה אחראית למקרה בו ההורה או הגננת ישתפו מידע מזהה על ילדיך עם צד שלישי, לרבות עקב התקשרות עם חברה לפיתוח תמונות (או חברות דומות) המתממשקת עם השירות, אף אם השיתוף נעשה באמצעות השירות.

 • מיזוג ורכישה

אנו רשאים להמחות ולהסב זכויותינו והתחייבויותינו ללא הגבלה כלשהי לצד שלישי כלשהו ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלינו לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות זו. במקרה של המחאה כאמור תינתן הודעה מוקדמת של שלושים (30) יום, פרט להמחאה או הסבה במסגרת עסקה הכוללת חובת סודיות, בנוגע אליה תינתן הודעה רק לאחר פרסום דבר העסקה.

 • אבטחת מידע

אנחנו נוקטים בצעדים הנדרשים לפי דין  כדי להגן על המידע המאפשר זיהוי אישי שאתה מספק לנו. אנחנו גם מגבילים את הגישה בחברה למידע המאפשר זיהוי אישי לעובדים הזקוקים למידע כדי לבצע עבודה ספציפית (לדוגמה, נציגי שירות לקוחות). אך יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשהפעילות היא מקוונת. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לאבטחת המידע שלך, אתה מוזמן לשלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה בסוף תנאי השימוש.

 • קבלת גישה למידע המאפשר זיהוי אישי

באפשרותך לבקש גישה, עדכון או מחיקה של מידע המאפשר זיהוי אישי שאספנו עליך ו/או על ילדיך. כדי לממש זכות זו, עליך לשלוח דואר אלקטרוני עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך לכתובת הבאה: info@connectoo.co.il. לא יימסר מידע לגבי ילדיך בבקשה כאמור ללא זיהוי על-ידי מספר ת.ז. וכתובת דואר אלקטרוני התואמים את המספר והכתובת שנמסרו בעת פתיחת החשבון.

 1. הגבלת אחריות

שירות זה מועמד לרשותך כפי שהוא (“AS IS”) וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחראית, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). החברה אינה מבטיחה שהשירות יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, או שהשירות או השרת עליו נסמך השירות נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר, אולם החברה מתחייבת לעמוד בהוראות כל דין בנוגע לשמירה על פרטיותך ואבטחת מידע, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התקנות אשר פורסמו ויפורסמו מכוחו והנחיות רשם מאגרי המידע. החברה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש בשירות ו/או תוצאותיו של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר (לרבות בקשר לאימות הגעת הילד לגן). אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על השירות ו/או כל חלק ממנו.

ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה החברה והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא; הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך בשירות, לרבות שימושך בו ו/או הסתמכותך עליו ו/או על כל חלק ממנו ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי החברה.

 • ביטול

החברה רשאית לבטל הסכם זה ו/או להשהות את זכותך להיכנס ו/או לעשות שימוש בשירות ו/או בכל חלק ממנו מכל סיבה וללא הודעה מוקדמת. עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש בשירות ולמחוק את האפליקציה ממכשירך. במקרה של ביטול התנאים לחובתך בסעיפים הבאים ימשיכו להיות בתוקף 3, 6, 7-11. החברה תחזיק במידע אישי בהתאם לדין.

 • כללי

(11.1) התנאים שבתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בינך לבין החברה בנוגע לנושא הסכם זה; (11.2) דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה וכל הקשור ו/או הנובע מהם. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלה, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם; (11.3) במידה ותנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים; (11.4) שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד החברה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות; (11.5) אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973; (11.6) החברה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג’ ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף; (11.7) מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על-פי כל דין ו/או תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לשירות ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי השימוש; (11.8) במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש אנא צור עמנו קשר במייל: info@connectoo.co.il.